Αφαίρεση ΑΦΜ για τους φορο-παραβάτες
ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Στέρηση της φορολογικής ταυτότητας θα επιβάλλεται σε όσους φορολογούμενους δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις τα δύο τελευταία χρόνια ή έχουν καταθέσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία

Μπλόκο της Εφορίας από την 1η Σεπτεμβρίου με στέρηση της "φορολογικής ταυτότητας" (ΑΦΜ) σε όσους φορολογούμενους δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις τα δύο τελευταία χρόνια ή έχουν δώσει στις Αρχές ελλιπή, λανθασμένα, ψευδή ή πλασματικά στοιχεία για την εισοδηματική, περιουσιακή, επαγγελματική και οικογενειακή τους κατάσταση, προβλέπει απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Ευ. Βενιζέλου.............................................................................................

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα λάβουν τις επόμενες μέρες κλήσεις από την Εφορία για τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους και καταβολή των πρόσθετων φόρων σε διάστημα ενός μηνός και, σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν, πέραν του ότι θα τους αφαιρεθεί ο ΑΦΜ, θα τους επιβληθούν και αυστηρές κυρώσεις.

Μεταξύ των άλλων, δεν θα λαμβάνουν επιστροφές φόρου, δεν θα μπορούν να εισπράξουν χρήματα για πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο, θα χάνουν τις φοροαπαλλαγές, δεν θα μπορούν να μεταβιβάζουν ακίνητα, να λαμβάνουν δάνεια από τις τράπεζες και να θεωρούν βιβλία και στοιχεία. Επίσης με την απενεργοποίηση του ΑΦΜ δεν θα λαμβάνουν πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας καθώς και τα αναγκαία για τις συναλλαγές τους πιστοποιητικά με τη σφραγίδα των Εφοριών και δεν θα μπορούν να υποβάλλουν οποιαδήποτε φορολογική δήλωση στο μητρώο της Εφορίας καθώς και μέσω Διαδικτύου.

Τα παραπάνω μέτρα που αφορούν μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες και επιχειρήσεις, ακόμα και εκείνες που πραγματοποιούν συναλλαγές με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προκύπτουν από την απόφαση του υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες απενεργοποίησης των ΑΦΜ και εκκαθάρισή τους από το μητρώο του TAXIS.

Οι συνέπειες
Ποιες ποινές επιβάλλονται στους επιτηδευματίες

Ο επιτηδευματίας, του οποίου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) έχει καταστεί ανενεργός, δεν μπορεί να:

 • Υποβάλει οποιαδήποτε δήλωση στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ.
 • Υποβάλει οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά.
 • Θεωρήσει βιβλία και στοιχεία που ορίζονται με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του Κώδικα αυτού.
 • Υποβάλει οποιαδήποτε γνωστοποίηση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
 • Τύχει απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης, κληρονομιών και γονικών παροχών κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.
 • Λάβει ύστερα από αίτησή του πιστοποιητικό από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στο οποίο να φαίνεται η υποβολή της φορολογικής δήλωσης, καθώς και η ολική ή μερική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ή η απαλλαγή του από αυτές για λόγους που αναφέρονται στον νόμο ή ότι το Δημόσιο εξέπεσε του δικαιώματός του για την επιβολή φόρου λόγω παραγραφής.
 • Λάβει πιστοποιητικό από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. με το οποίο θα πιστοποιείται ότι το ακίνητο έχει δηλωθεί στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και έχει καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί στην αξία του για τα δύο προηγούμενα της μεταβίβασης έτη. Το πιστοποιητικό αυτό είναι απαραίτητο για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία η κυριότητα ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό καθώς και για τη μεταγραφή ή την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου.
 • Λάβει αντίγραφο με ισχύ πιστοποιητικού των υποβληθεισών δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), δήλωσης ΦΑΠ νομικών προσώπων και εκκαθαριστικών ΕΤΑΚ και ΦΑΠ φυσικών προσώπων.
 • Λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
 • Εισπράξει διάφορα ποσά από την εξόφληση τίτλων πληρωμής. Πρόκειται για επιστροφές φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο για προμήθειες και παροχή υπηρεσιών κ.ά.
 • Κάνει συναλλαγές με τον δημόσιο τομέα (συμμετοχή σε διαγωνισμό για προμήθεια υλικών ή ανάθεση έργων του Δημοσίου). Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ενεργοποιείται εφόσον τα κριτήρια επιλογής του ως ανενεργού παύουν να υπάρχουν. Η ενεργοποίηση γίνεται από το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Ωστόσο, ακόμα και μετά την αδρανοποίηση των Αριθμών Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) η εφορία θα μπορεί να επιβάλει στους παραβάτες αυτοτελή χρηματικά πρόστιμα, προσαυξήσεις φόρων, να βεβαιώνει νέες οφειλές και να ενεργοποιεί κατά των οφειλετών του Δημοσίου τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Υπουργική απόφαση
Σε ποιες περιπτώσεις αφαιρείται η "φορολογική ταυτότητα"

Οπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση, η απενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. σε επιτηδευματίες, φυσικά ή μη φυσικά πρόσωπα θα γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Εμφανίζονται στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία λόγω μετάπτωσης από το παλαιό μηχανογραφικό σύστημα, είτε λόγω μη ενημέρωσης του Μητρώου από τους ίδιους.

- Δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) για δύο συνεχόμενα έτη.

Από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι δεν υφίσταται οικονομική δραστηριότητα επιτηδευματία ή επιχείρησης.

Από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Ο επιτηδευματίας που εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις ενημερώνεται με επιστολή από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να ρυθμίσει τις εκκρεμότητές του εντός μηνός. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ανταποκριθεί, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) καταχωρίζεται ως ανενεργός στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS και παράγεται δήλωση μεταβολής με κεντρικές διαδικασίες. Αυτή η καταχώριση είναι ορατή από όλα τα υποσυστήματα της Δ.Ο.Υ.

Ο ανενεργός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) δεν απενεργοποιείται, αλλά αναστέλλεται η χρήση του, με δυνατότητα ενεργοποίησής του, υπό προϋποθέσεις. Η διαδικασία διενεργείται κεντρικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), για τη χρονική περίοδο από 1/1/2009 και επαναλαμβάνεται στη λήξη κάθε έτους για την αντίστοιχη προηγηθείσα περίοδο. Τη δυνατότητα χαρακτηρισμού ενός Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ως ανενεργού και την καταχώρισή του στο υποσύστημα Μητρώου έχει και η αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατόπιν ελέγχου.

ETHNOS.GR
Παρέμβαση εισαγγελέα για την νέα επικίνδυνη τρέλα στα Μάλια της Κρήτης
Η νέα πολύ επικίνδυνη τρέλα των τουριστών στα Μάλια της Κρήτης έβγαλε στους δρόμους τον εισαγγελέα Ηρακλείου, ο οποίος έσπευσε στο τουριστικό θέρετρο για να μπει ένα «φρένο» στην κατάσταση.

Οι τουρίστες εισπνέουν αμπούλες με οξείδιο του αζώτου (αέριο που χρησιμοποιείται στα οδοντιατρικά ιατρεία και  σε χειρουργικές επεμβάσεις), που σε συνδυασμό με την κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στον οργανισμό.  Ανεγκέφαλοι τουρίστες βάζουν το οξείδιο του αζώτου σε μπαλόνια, εισπνέουν το αέριο και μέσα σε λίγα λεπτά βγαίνουν εκτός εαυτού, μετατρέποντας σε ρινγκ τους δρόμους των Μαλίων.

Ο εισαγγελέας εισέβαλε σε μπαρ και κλαμπ και έκανε αυστηρότατες συστάσεις. Μόνο σε πέντε καταστήματα που έκαναν έλεγχο οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 1362 αμπούλες, τις οποίες οι τουρίστες ήταν έτοιμοι να τις χρησιμοποιήσουν με απρόβλεπτες συνέπειες. Μετά την πρώτη ενημέρωση, ήρθαν και χειροπέδες για τους υπεύθυνους των νυχτερινών κέντρων...
STAR.GR
..................................................................................................................................................
Απίστευτη ταλαιπωρία βίωσε ένας 44χρονος Ρεθυμνιώτης που ζει στη Γερμανία και ήρθε για διακοπές στο Ρέθυμνο. Αντί να κάνει τα θαλάσσια μπάνια του, πέρασε τέσσερις σχεδόν μέρες στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου, μεταφέρθηκε κρατούμενος με αστυνομική «κλούβα» στη Νεάπολη Λασιθίου, εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή Λασιθίου και απολογήθηκε για να αποδείξει ότι δεν είναι …χασισοκαλλιεργητής.
Ευτυχώς, αφέθηκε αργά προχθες το απόγευμα ελεύθερος όταν αποδείχτηκε ότι η εμπλοκή του σε κακουργηματική υπόθεση πριν ένα χρόνο περίπου, οφειλόταν σε κύκλωμα πλαστογράφων και χασισοκαλλιεργητών, θύμα του οποίου δεν ήταν μόνο ο ίδιος αλλά και οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές, αφού τα μέλη του είχαν χρησιμοποιήσει πλαστή αστυνομική ταυτότητα που έφερε τα στοιχεία του 44χρονου, για παράνομες ενέργειες.
Με αυτήν την ταυτότητα, είχε εμφανιστεί πέρσι την Άνοιξη, ένας άνδρας σε κτηματία της Ιεράπετρας και συνήψε συμβόλαιο ενοικίασης ενός θερμοκηπίου, προκειμένου, όπως είχε διαβεβαιώσει τον ιδιοκτήτη, να καλλιεργήσει οπωροκηπευτικά.
Τα οπωροκηπευτικά τελικά δεν φυτεύτηκαν ποτέ. Αντίθετα, το θερμοκήπιο μετετράπη σε χασισοφυτεία, η οποία όμως εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς.
Στις 17 Ιουλίου 2010, οι αστυνομικοί σε επιχείρησή τους στο Σταυρό Ιεράπετρας εισέβαλαν στο θερμοκήπιο με τα 200 δενδρύλλια κάνναβης και 693 φυτώρια σε γλάστρες, ενώ επί τόπου συνελήφθη κι ένας 33χρονος Αλβανός που φρόντιζε τη φυτεία.
Ο αλλοδαπός καλλιεργητής, αποκάλυψε στους αστυνομικούς στη διάρκεια της ανάκρισης ότι ήταν αμειβόμενος εργάτης στην χασισοκαλλιέργεια, ότι ιδιοκτήτης της ήταν ένας 31χρονος Ρεθυμνιώτης γνωστός στις αστυνομικές αρχές, ο οποίος και τον πλήρωνε.
Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, συνελήφθη τότε ο καταγγελλόμενος.
Παράλληλα, οι αστυνομικοί του Λασιθίου ζητώντας εξηγήσεις από τον ιδιοκτήτη του «θερμοκηπίου» εκείνος τους επέδειξε μισθωτήριο συμβόλαιο που είχε συνάψει με κάποιον 44χρονο, τα στοιχεία του οποίου υπήρχαν στο έγγραφο.
Ο ανακριτής Λασιθίου, στις 23 Ιουλίου 2010, εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του, αφού πλέον εκατηγορείτο για καλλιέργεια χασίς.
Λίγο καιρό αργότερα, οι άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, σε έρευνα που έκαναν στο σπίτι νεαρής σεσημασμένης γυναίκας στο Ρέθυμνο, για άσχετη υπόθεση, βρήκαν πλαστές σφραγίδες και τέσσερις πλαστές αστυνομικές ταυτότητες. Μια απ’ αυτές έφερε τα στοιχεία του 44χρονου που είχε δήθεν εμπλακεί στη χασισοκαλλιέργεια της Ιεράπετρας. Οι αστυνομικοί κατάλαβαν τότε ότι ο άνθρωπος εναντίον του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα, είχε άγνοια για την υπόθεση και ότι κάποιοι άλλοι είχαν χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του και είχαν εμφανιστεί αντ’ αυτού στον ιδιοκτήτη του θερμοκηπίου.
Οι ανακριτικές αρχές ενημερώθηκαν σχετικά από την Αστυνομία Ρεθύμνου με δυο τουλάχιστον έγγραφα που τους απέστειλαν. Ένα όταν βρέθηκε η πλαστή ταυτότητα και κατά πληροφορίες ακόμα ένα όταν αργότερα ταυτοποιήθηκε ο πραγματικός μισθωτής του θερμοκηπίου-χασισοφυτείας, υποβάλλοντας αίτημα να ανακληθεί και να ακυρωθεί το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί για τον 44χρονο.
Είναι άγνωστο γιατί (αν προβλέπεται κάτι τέτοιο), οι ανακριτικές αρχές ολιγώρησαν και το ένταλμα ουδέποτε μέχρι την Παρασκευή δεν ανακλήθηκε.
Ο 44χρονος, που είχε να έρθει στο Ρέθυμνο από το 2004, αιφνιδιάστηκε την Παρασκευή όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας τον συνέλαβαν, βάσει του εντάλματος που εκκρεμούσε εις βάρος του.
Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας αν και αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για τον άνθρωπο του οποίου την ταυτότητα είχαν πλαστογραφήσει και είχαν χρησιμοποιήσει ενοχοποιώντας τον, δεν μπορούσε παρά να ακολουθήσει τις τυπικές διαδικασίες και να τον θεωρήσει κρατούμενο μέχρι να εμφανιστεί στον ανακριτή, να απολογηθεί και να αφεθεί ελεύθερος.
Η αργία του Σαββατοκύριακου που μεσολάβησε, καθώς και άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες, επέτειναν την ταλαιπωρία του 44χρονου, καθώς η δικογραφία της υπόθεσης είχε φύγει από τον ανακριτή Νεαπόλεως Λασιθίου και βρισκόταν στην εισαγγελία Εφετών Χανίων.
Χθες, αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε Ρέθυμνο, Χανιά και Λασίθι, επιδόθηκαν σε αγώνα δρόμου, προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να αφεθεί ελεύθερος.
Το μεσημέρι, τυπικά κρατούμενος πάντα, μεταφέρθηκε στη Νεάπολη Λασιθίου και με τον δικηγόρο του εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή. Απολογήθηκε και ύστερα από τέσσερις σχεδόν μέρες ταλαιπωρίας στις 6 το απόγευμα αφέθηκε ελεύθερος.
CNA.GR
.................................................................................................................................................
Εργατικό ατύχημα στη λ.Ικάρου -Σοβαρά 42χρονος ηλεκτρολόγος

Ενημερώθηκε: 11.08.2011 // 09:04

Εργατικό ατύχημα στη λ.Ικάρου -Σοβαρά 42χρονος ηλεκτρολόγος
Εργατικό ατύχημα αποδείχθηκε η έκρηξη που σημειώθηκε περίπου στις 09.00 στη λ. Ικάρου, απέναντι από την Παγκρήτια Τράπεζα, στο υπό κατασκευή σούπερ μάρκετ της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συνεργείο ηλεκτρολόγων έφθασε στο κτίριο προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες σύνδεσης για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου, όταν σημειώθηκε έκρηξη.

Στο σημείο κατέφθασε ασθενοφόρο που παρέλαβε και μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο έναν 42χρονο ηλεκτρολόγο, σε σοβαρή κατάσταση. Ο άνδρας, που κεραυνοβολήθηκε από το ηλεκτρικό ρεύμα, χρήζει άμεσης περίθαλψης σε Μονάδα Εγκαυμάτων στην Αθήνα, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία αναζήτησης κρεβατιού σε ειδικευμένη μονάδα, καθώς φέρει εγκαύματα στο 75% του σώματός του και η κατάστασή του εκτιμάται κρίσιμη.

Ένας ακόμη άνδρας από το συνεργείο τραυματίστηκε, ελαφρά ωστόσο, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του.
CRETALIVE.GR
............................................................................................................................................

Πυροβολισμοί στην Κρήτη

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011, 09:52
Στις 02:30 τα ξημερώματα άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά σταθμευμένου φορτηγού επί της λεωφόρου Γαζιού, προκαλώντας φθορές και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Επιτόπου, κατέφθασαν δυνάμεις της Αστυνομίας, η οποία συνέλεξε τους κάλυκες και ξεκίνησε τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
ZOUGLA.GR
................................................................................................................................................