Το σχέδιο Νόμου για την αποποινικοποίηση των ναρκωτικών
Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης το σχέδιο Νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αποποινικοποίηση των ναρκωτικών, ενώ μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 100 σχόλια.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο με 61 συνολικά άρθρα στα οποία υπο τον τίτλο «Κώδικας ναρκωτικών» επανασχεδιάζεται από την αρχή όλο το φάσμα των θεμάτων που αφορούν στα ναρκωτικά.

Ειδικότερα και σε ότι αφορά στην πολυσυζητημένη «αποποινικοποίηση» το σχέδιο Νόμου προβλέπει κράτηση μέχρι τριών μηνών και πρόστιμο έως 1.000 ευρώ για εκείνους που καλλιεργούν, προμηθεύονται και χρησιμοποιούν – μόνο κάνναβη – για προσωπική τους χρήση. Μόνο που δεν καθορίζεται ο αριθμός των δενδρυλλίων και η ποσότητα της κάνναβης που δικαιολογείται ως προσωπικό χρήση.

Αναλυτικότερα το σχετικό άρθρο έχει ως εξής :

« Άρθρο 29 Προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση

1.Δεν τιμωρείται όποιος για δική του αποκλειστική χρήση προμηθεύεται ή κατέχει με οποιονδήποτε τρόπο ναρκωτικά σε αριθμό ή έκταση που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση.

2. Όποιος για δική του αποκλειστική χρήση καλλιεργεί φυτά κάνναβης σε αριθμό ή έκταση που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση, τιμωρείται με κράτηση μέχρι τριών μηνών και με πρόστιμο μέχρι χιλίων (1.000) ευρώ.

3. Η διαπίστωση του σκοπού εξυπηρέτησης της ανάγκης για δική του αποκλειστικά χρήση της συγκεκριμένης ουσίας γίνεται με συνεκτίμηση του είδους, της καθαρότητας και της ποσότητας του συγκεκριμένου ναρκωτικού, σε συνδυασμό με τη συχνότητα χρήσης, τον χρόνο χρήσης, την ημερήσια δόση και τις ιδιαίτερες ανάγκες χρήσης του συγκεκριμένου δράστη.

4. Όποιος κάνει χρήση ναρκωτικών σε δημόσιο χώρο τιμωρείται με κράτηση μέχρι έξι μηνών και με πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

5. Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται όποιος καταρτίζει πλαστή, νοθεύει ή χρησιμοποιεί πλαστή ιατρική συνταγή χορήγησης ναρκωτικών με σκοπό τη χρήση τους από τον ίδιο.

6. Η διάταξη του άρθρου 20 παρ. 3 εδάφιο α΄ εφαρμόζεται αναλογικά και στις προηγούμενες παραγράφους.»

Επίσης στο σχέδιο Νόμου ορίζεται πως « Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21, 22 και 23 του παρόντος νόμου, διακινεί παράνομα ναρκωτικά τιμωρείται με κάθειρξη και με χρηματική ποινή μέχρι τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.»

Όμως στα άρθρα 21, 22 και 23 διαχωρίζονται τρείς περιπτώσεις ως εξής :

Προνομιούχες περιπτώσεις

« Με ποινή φυλάκισης τιμωρείται όποιος:
α) διακινεί μικροποσότητες ναρκωτικών, με σκοπό να εξασφαλίσει την κάλυψη των καθημερινών ατομικών του αναγκών χρήσης,
β) διαθέτει ναρκωτικά σε οικείους του, με σκοπό να καλύψει τις άμεσες ανάγκες χρήσης τους.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος, από την ποσότητα ναρκωτικών που έχει προμηθευτεί για τις προσωπικές του ανάγκες, διαθέτει χωρίς κέρδος μέρος της σε άλλον για δική του αποκλειστική χρήση. Η κρίση ότι η διάθεση γίνεται για αποκλειστική χρήση από τον τρίτο και από ποσότητα που καλύπτει προσωπικές ανάγκες του δράστη θεμελιώνεται στα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 29 παρ. 1 εδάφιο β΄ του παρόντος Κώδικα.

Διακεκριμένες περιπτώσεις

« Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και με χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ τιμωρείται όποιος τελεί κάποια από τις πράξεις των άρθρων 20 και 21 παρ. 1 α’ του παρόντος νόμου:
α) αν είναι υπάλληλος ο οποίος λόγω της υπηρεσίας του ασχολείται με τα ναρκωτικά και ιδίως με τη φύλαξή τους ή τη δίωξη των παραβατών του νόμου αυτού ή ανήκει στο προσωπικό των καταστημάτων ή ιδρυμάτων της παρ. 2 εδ. α’ του παρόντος άρθρου,
β) για να διευκολύνει ή αποκρύψει τη διάπραξη άλλων κακουργημάτων.
2. Με τη ίδια ποινή τιμωρείται όποιος παράνομα:
α) διακινεί ναρκωτικά σε στρατόπεδα, αστυνομικά κρατητήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, καταστήματα ανηλίκων κάθε κατηγορίας, σχολικές μονάδες οποιασδήποτε βαθμίδας, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλες μονάδες κατάρτισης, επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης, σε χώρους άθλησης, κατασκηνώσεων, φροντιστηρίων, σε χώρους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, σε χώρους συγκέντρωσης μαθητών ή σπουδαστών για εκπαιδευτικούς ή αθλητικούς σκοπούς,
β) διακινεί ναρκωτικά με σκοπό να προκαλέσει τη χρήση ναρκωτικών από ανήλικο ή μεταχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο ανήλικο πρόσωπο κατά την τέλεση των πράξεων των άρθρων 20 και 21 παρ.1 α’ του παρόντος νόμου,
γ) ενεργεί κάποια από τις πράξεις των άρθρων 20 και 21 παρ. 1 α’ του παρόντος νόμου στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 187 και 187 Α’ ΠΚ,
δ) είναι υπότροπος: ως υπότροπος θεωρείται όποιος, χωρίς να έχει κριθεί ως εξαρτημένος, έχει ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα του παρόντος Κώδικα εντός της προηγούμενης δεκαετίας,
ε) αναμειγνύει με οποιονδήποτε τρόπο ναρκωτικά σε τρόφιμα, ποτά ή άλλα είδη προορισμένα να εισαχθούν στον ανθρώπινο οργανισμό με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους,
στ) εκδίδει ως ιατρός συνταγή για τη χορήγηση ναρκωτικών εν γνώσει του ότι δεν υπάρχει πραγματική και συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη ή χορηγεί φάρμακα, τα οποία περιέχουν με οποιαδήποτε μορφή ναρκωτικά, γνωρίζοντας ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν για παρασκευή ή διακίνηση ναρκωτικών,
ζ) χορηγεί ως φαρμακοποιός ή έμπορος φαρμάκων γενικά, ως διευθυντής, υπάλληλος ή άλλος εργαζόμενος σε φαρμακείο ναρκωτικά γνωρίζοντας είτε ότι δεν υπάρχει η κατά τους όρους του νόμου ιατρική συνταγή είτε ότι η συνταγή δεν είναι προσήκουσα.

Ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις

«Με πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών ή με ισόβια κάθειρξη και με χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ τιμωρείται όποιος τελεί κάποια από τις πράξεις των άρθρων 20 ή 22 του παρόντος νόμου:
α) με χρήση όπλων όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του νόμου 2168/1993,
β) όταν η πράξη του αφορά ναρκωτικά, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη (άρθρο 310 παρ. 2 ΠΚ) και είτε προκάλεσαν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο σε τρίτον είτε προκάλεσαν επικίνδυνη σωματική βλάβη στην υγεία πολλών ατόμων,
γ) όταν κατ’ επάγγελμα χρηματοδοτεί την τέλεση κάποιας πράξης διακίνησης ή κατ’ επάγγελμα διακινεί ναρκωτικές ουσίες και το προσδοκώμενο όφελος στις ανωτέρω περιπτώσεις υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ.»
Επίσης το σχέδιο Νόμου προβλέπει και ευνοική αντιμετώπιση από τα Δικαστήρια σε εκείνους τους παραβάτες του Νόμου για τα ναρκωτικά οι οποίοι με πληροφορίες βοηθούν τις αρχές στην πάταξη της εμπορίας των ναρκωτικών ουσιών.
Να σημειωθεί πως με το άρθρο 28 δίνεται η άδεια στις διωκτικές αρχές να υποδύονται τους «αγοραστές», προκειμένου να παγιδέψουν διακινητές ναρκωτικών.
Παράλληλα «επιτρέπεται η εκτός κατοικίας καταγραφή δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων με συσκευές ήχου ή εικόνας ή με άλλα ειδικά τεχνικά μέσα, καθώς και η χρησιμοποίηση του υλικού ως αποδεικτικού στοιχείου ενώπιον των εισαγγελικών, ανακριτικών και δικαστικών αρχών σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 253 Α ΚΠΔ, εφόσον υφίστανται σοβαρές ενδείξεις για την τέλεση εγκλημάτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατά τα άρθρα 20, 22 και 23 του παρόντος Κώδικα σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων.»

Δείτε εδώ ολόκληρο το σχέδιο Νόμου «Κώδικας ναρκωτικών» στην Δημόσια Διαβούλευση